Manvotionals

Manvotional: พลังแห่งวัตถุประสงค์

Manvotional: The Cardinal Virtues - ความยุติธรรม

ข้อความที่ตัดตอนมาจากคุณธรรมสำคัญของความยุติธรรมจากปี 1902

Manvotional: The Cardinal Virtues - Wisdom

บทความเกี่ยวกับคุณธรรมสำคัญของปัญญา

Manvotional: The Cardinal Virtues - Temperance

Manvotional: The Bull’s-Eye Lantern

Manvotional: The Cardinal Virtues - ความกล้าหาญ

ดังนั้นความกล้าหาญที่แท้จริงจึงเป็นเพียงผู้ดำเนินการตามคำสั่งแห่งปัญญาและความยุติธรรม

Manvotional: วินัย - หมายถึงการสิ้นสุด

วินัยคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยการอ่านบทความนี้

Manvotional: ซื่อสัตย์

เราจะต้องกลายเป็นผู้ชายที่มีหลักการเดียวคำเดียวงานเดียวรักเดียวอีกครั้ง ผู้ชายที่มีความสำนึกในหน้าที่ นี่คือที่มาของพลัง